VÄRDEGRUND FÖR SKÄRFVA FÖRSKOLA

Grundläggande värden

Att arbeta efter förskolans läroplan ställer höga krav på professionalism och medvetenhet. 
Det krävs en medvetenhet kring de olika begreppens innebörd och att var och en reflekterar över sina egna grunläggande värderingar, förstår att våra förhållningssätt och handlingar påverkar alla vi möter.

På Skärfva förskola har vi vid upprepade tillfällen på personalmöten och dagar då förskolan varit stängd fört diskussioner och reflekterat kring våra egna värderingar och vad det innebär att vara en förebild för barn, föräldrar och varandra.
Vi har diskuterat jämställdhet, könsroller och kulturell mångfald. Barnen har vävts in i diskussioner om hur man ska vara mot varandra, vilka regler gäller på förskolan och vilka regler som barnen upplever att vi har.
Föräldrarna har under ett föräldramöte fått lyssna och ta del i vårt värdegrundsarbete samt föra diskussioner kring värdegrundsfrågor med varandra och personal.
Utifrån våra diskussioner har vi enats om fem viktiga ord som vi tycker sammanfattar och innehåller det som vi vill att barnen ska få med sig ut i livet från sin förskoletid på Skärfva förskola/Tant Grön.

(Förskolan vilar på demokratins grund. därför skall dess verksamhet utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar i förskolan skall främja aktningen för varje människa. Lpfö 98)

MILJÖ

I vårt dagliga arbete vill vi ge barnen en naturlig känsla för hur viktigt det är att vi värnar om och respekterar vår miljö.
Vistelsen i naturen ska vara en källa till glädje och upptäckarlust.
Vi vill att alla barn ska få uppleva välbefinnande av att bara sitta på en sten och njuta.

(Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Lpfö 98 § 1)

demokrati - solidaritet - frihet - respekt - lika värde - respekt för miljön

BEMÖTANDE

Genom att bemöta barnen och varandra med respekt och omtanke vill vi vara goda förebilder. Att bli sedd, hörd och uppmärksammad, att få känna sig välkommen är vars och ens rättighet.

(Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokartiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder. Lpfö 98 § 1)

demokrati - egenvärde - solidaritet - respekt -lika värde

TRYGGHET

Fasta rutiner och tydlig struktur är viktiga delar för att skapa en trygg miljö för såväl barn som vuxna. Välkänd personal som sätter gränser, handlar konsekvent och ger en kärleksfull omsorg är också grundläggande för att skapa trygghet.
Vi anser att förskolan ska präglas av öppenhet och ömsesidig respekt.

(Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande skall prägla arbetet i förskolan. Lpfö 98 § 1)

demokrati - frihet - lika värde - egenvärde - solidaritet - respekt - integritet

SPRÅK

Genom hjälp och vägledning vill vi ge barnen ett rikt och nyanserat språk som främjar deras identitetsutveckling och sociala kompetens.
Språket kan ta sig många uttryck, naturligtvis genom tal och skrift, men också genom den egna kroppens uttrycksförmåga, all vår skapande verksamhet och alla de små viktiga vardagliga samtalen.

(Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång, musik, dramarytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Lpfö 98 § 1)

demokrati - respekt - integritet - lika värde - egen värde - jämställdhet - solidaritet

LEK OCH LÄRANDE

Den fria leken är en outtömlig källa till lärande. På förskolan skapar vi förutsättningar för såväl fri lek som mer styrt lärande. Genom en inspirerande miljö vill vi locka till lek, lärande, fantasifullhet och en rik inlevelseförmåga.
Det är viktigt att vi pedagoger kan hitta en balans mellan att träda in i leken eller att backa undan.

(I leken och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Lpfö 98 § 1)

demokrati - frihet - respekt - lika värde - respekt för miljön - integritet - solidaritet - jämställdhet

 

Grundläggande värden

DEMOKRATI - Folkvilja                              

FRIHET- Rätt att välja                        

INTEGRITET - Ett eget område

RESPEKT - Inför sig själv och andra                     

JÄMSTÄLLDHET- Lika rättigheter - ansvar

EGEN VÄRDE - Att vara den man är                        

LIKA VÄRDE - för alla

SOLIDARIET- Samhörighet - medkänsla

RESPEKT FÖR DEN GEMENSAMMA MILJÖN- Nära och långt borta

 

 


OBS! Avdelning Skärvan har bytt mobilnummer till 0733-64 46 08


Vi hälsar alla barn och föräldrar välkomna tillbaka efter ett soligt sommarlov!


 

Nu mjukstartar vi terminen efter en fantastisk sommar. Under augusti och september hälsar vi nya barn och föräldrar välkomna och ser fram emot en fin höst med nya upptåg och äventyr.
  


miljö musik och kultur