Projekt hösten 2012 Matematisera
Mål
Hur matematiserar barnen?
Syfte
Att synliggöra barnens eget matematiserande eftersom vi är nyfikna på hur de gör detta utan vuxenledning.
Metod
Genom iakttagelser och dokumentation av den dagliga verksamheten på avdelningen, samt analys av/diskussion kring dokumentationen. I förlängningen även förändra miljön för att se vad som händer om vi t.ex. tillför nytt material.
 Matematisera
"Handlingsprocesser och kunnande som utvecklas och synliggörs över tid. Matematiskt kunnande och matematiserande vävs in i situationer där barn löser uppgifter, eller i den egna leken, och kommer då till uttryck genom såväl verbala som ickeverbala handlingar. Barns utveckling av matematisk förmåga sker fortlöpande genom processer som att pröva och öva. Barn söker information om relation, struktur, ordning, mönster och samband. Detta sker tillsammans med andra kamrater och vuxna genom lek och eget arbete för att förstå, söka kunskap och hantera situationer."
(Maria Reis, Förskoletidningen 3/2012)
Förskolan ska sträva efter att varje barn:
• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.
 • utvecklar sin egen förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
Lpfö 98/10
Form – Sortering – Volym – Vikt – Längd – Mönster - Begrepp – Antal – Tid – Höjd – Siffror
Barn möter barn

Under första delen av terminen, ungefär fram till slutet av september kommer vi att iaktta och dokumentera barnens möten med varandra på Skärvan.
Hur möter barnen varandra, på vilket sätt och vilka metoder använder de?
Hur skapar de kontakt och hur mottas det?

Vi kommer att dokumentera barnens möten med kamera och bilderna kommer först att sättas upp i vår hall för att sedan flytta vidare in på avdelningen. Så håll utkik i hallen!

 ” I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.” Lpfö 98/10 Vattenprojektet ligger kvar ytterligare en tid för den som vill titta på de härliga bilderna...

Projekt Vatten

 

Här kommer ett litet axplock i bilder av vad vi gjort under hösten.

 

        

  

 

Vi kommer under hösten 2011 och våren 2012 att jobba med projektet ”Vatten”.

Vi har under en längre tid sett hur barnen på avdelningen Skärvan gärna har sökt sig till vattenleken utomhus. Där har de med liv och lust burit, öst, skvätt och plaskat. Den glädje och lust de visat i vattenleken har vi velat fånga upp och ta vara på. Tanken är att projektet ska genomsyra hela verksamheten och att barnen med alla sina sinnen ska få möta vatten på många olika sätt och i många olika former. Det ska vara synligt såväl i miljön som i aktiviteter både ute och inne.

 

”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.”

 

Lpfö 98

 

                       

 

 

Mål:

 

·        Vatten

 

Syfte:

 

·        Att bejaka och ta tillvara barnens intresse för vatten.                  

 

·        Ge barnen tillfälle till motorisk träning

 

·        Ge dem erfarenheter av vattens olika egenskaper

 

Metod:

 

·        Uppmuntra barnen till upptäckarglädje

 

·        Möta vatten med olika sinnen

 

 

 

Lpfö 98

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 

·        Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

 

·        Ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

 

·        Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap…och fysikaliska fenomen

 

 

 

 

 

 


OBS! Avdelning Skärvan har bytt mobilnummer till 0733-64 46 08


Vi hälsar alla barn och föräldrar välkomna tillbaka efter ett soligt sommarlov!


 

Nu mjukstartar vi terminen efter en fantastisk sommar. Under augusti och september hälsar vi nya barn och föräldrar välkomna och ser fram emot en fin höst med nya upptåg och äventyr.
  


miljö musik och kultur